Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 23 (2014)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Doživljanje stresa in izgorelosti, povezanih z delom z učenci s posebnimi potrebami pri učiteljih v osnovni šoli

Katja Košir, Marta Licardo, Sara Tement in Katarina Habe

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 1176  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 16. november 2014

pdf https://doi.org/10.20419/2014.23.411  |  Citati: CrossRef (2)

Povzetek: Namen raziskave je bil preveriti napovedno vrednost nekaterih značilnosti delovnega mesta osnovnošolskih učiteljev za doživljanje poklicnega stresa in izgorelosti. Značilnosti delovnega mesta so bile v raziskavi opredeljene kot zahteve in viri, ki smo jih nadalje delile na splošne in na specifične, vezane na delo z učenci s posebnimi potrebami. Preverjale smo, ali spremenljivke, povezane z delom z učenci s posebnimi potrebami, pojasnijo dodaten delež variance v doživljanju stresa in izgorelosti, ki ga ni mogoče pojasniti s splošnimi značilnostmi delovnega mesta. V raziskavi so sodelovali osnovnošolski učitelji iz vseh dvanajstih regij v Sloveniji; število sodelujočih variira od 439 do 886. Rezultati kažejo, da specifične značilnosti delovnega mesta samostojno napovedujejo pomemben del variance stresa, emocionalne izčrpanosti in depersonalizacije. Splošne delovne obremenitve in specifična delovna obremenjenost z učenci s posebnimi potrebami predstavljata najbolj stabilna napovednika vseh treh proučevanih kriterijev. Na osnovi ugotovitev predlagamo tudi nekatere ukrepe za zmanjšanje stopnje doživljanja stresa ter za učinkovitejše spoprijemanje z njim.

Ključne besede: učitelji, osnovne šole, stres, spoprijemanje, izgorelost, učenci s posebnimi potrebami


Citiraj:
Košir, K., Licardo, M., Tement, S. in Habe, K. (2014). Doživljanje stresa in izgorelosti, povezanih z delom z učenci s posebnimi potrebami pri učiteljih v osnovni šoli [Stres and burnout related to work with special education needs students in elementary school teachers]. Psihološka obzorja, 23, 110–124. https://doi.org/10.20419/2014.23.411


Seznam literature v članku


Avramidis, E., Bayliss, P. in Burden, R. (2000). Student teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school. Teaching and Teacher Education, 16, 277–293. CrossRef

Bakker, A. B. in Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22, 309–328. CrossRef

Bakker, A. B., Demerouti, E., de Boer, E., in Schaufeli, W. B. (2003). Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency. Journal of Vocational Behavior, 62, 341–356. CrossRef

Bakker, A. B., Demerouti, E. in Euwema, M. C. (2005). Job resources buffer the impact of job demands on burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 10, 170–180. CrossRef

Beattie, J., Jordan, L. in Algozzine, B. (2006). Making Inclusion Work. California: Sage, Corwin Press.

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011). Ur. J. Krek in M. Metljak. Ljubljana: Zavod za šolstvo.

Borg, M. G. in Riding, R. J. (1991). Occupational stress and satisfaction in teaching. British Educational Research Journal, 17, 263–281. CrossRef

Boyar, S. L., Carr, J. C., Mosley, D. C., Jr., in Carson, C. M. (2007). The development and validation of scores on perceived work and family demand scales. Educational and Psychological Measurement, 67, 100–115. CrossRef

Burke, R. J. in Greenglass, E. (1995). A longitudinal study of psychological burnout in teachers. Human Relations, 48, 187–202. CrossRef

Byrne, B.M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Chang, M. L. (2009). An appraisal perspective of teacher burnout: examining the emotional work of teachers. Educational Psychology Review, 21, 193–218. CrossRef

Chaplain, R. P. (2008). Stress and psychological distress among trainee secondary teachers in England. Educational Psychology, 28, 195–209. CrossRef

Cohen, S., Kamark, T. in Mermelstein, R. (1983). A global measure of percieved stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385–396. CrossRef

Coladarci, T. (1992). Teachers' sense of efficacy and commitment to teaching. Journal of Experimental Education, 60, 323–337. CrossRef

Darling-Hammond, L. (2001). The challenge of staffing in our schools. Educational Leadership, 58, 12–18.

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F. in Schaufeli, W. B. (2001). The job demands – resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, 499–512. CrossRef

Depolli Steiner, K. (2010). Stres in izgorelost učiteljev v odnosu do njihovih pedagoških prepričanj in pričakovanj. (Neobjavljena doktorska disertacija). Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Depolli Steiner, K. (2011a). Analiza izvorov stresa osnovnošolskih učiteljev. Psihološka obzorja, 20, 121–138.

Depolli Steiner, K. (2011b). Izgorelost osnovnošolskih učiteljev. Vzgoja in izobraževanje, 42, 27–32.

DeVellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

DuPaul, G.J., Gormley, M. J., Laracy, S.D. (2013). Comorbidity of LD and ADHD: implications of DSM-5 for assessment and treatment. Journal of Learning Disabilities, 46, 43–51. CrossRef

Friedman, I. A. (1991). High- and low-burnout schools: School culture aspects of teacher burnout. Journal of Educational Research, 84, 325–333. CrossRef

Hakanen, J. J., Bakker, A. B. in Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, 495–513. CrossRef

Horne, M. D. in Ricciardo, J. L. (1988). Hierarchy of responds to handicaps. Psychological Reports, 62, 83–86. CrossRef

Hayton, J. C., Allen, D. G. in Scarpello, V. (2004). Factor retention decisions in exploratory factor analysis: A tutorial on parallel analysis. Organizational Research Methods, 7, 191–205. CrossRef

Jepson, E. in Forrest, S. (2006). Individual contributory factors in teacher stress: The role of achievement striving and occupational commitment. British Journal of Educational Psychology, 76, 183–197. CrossRef

Karasek, R. A., Brisson, C., Kawakami, N., Houtman, I., Bongers, P. in Amick, B. (1998). The Job Content Questionnaire (JCQ): An instrument for internationally comparative assessment of psychosocial job characteristics. Journal of Occupational Health Psychology, 3, 322–355. CrossRef

Kavkler, M. in Magajna L. (2008). Učne težave kot posebne vzgojno izobraževalne potrebe – opredelitev, razsežnost in podskupine učnih težav. V L. Magajna, S. Pečjak, C. Peklaj, G. Čačinovič Vogrinčič, K. Bregar Golobič, M. Kavkler in S. Tancig (Ur.). Učne težave v osnovni šoli, problemi, perspektive, priporočila (str. 23–31). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Kavkler, M., Magajna, L., Lipec Stopar, M, Bregar Golobič, K, Čačinovič Vogrinčič, G. in Janželj, L. (2010). Težave dijakov pri učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju: opredelitev, prepoznavanje, oblike in mreža pomoči – raziskovalno poročilo. Ljubljana: CPI

Kobolt, A. in Žorga, S. (2013). Supervizija: proces razvoja in učenja v poklicu. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Kovšca, A. in Barle Lakota, A. (2010). Razlogi in predlogi sprememb Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami na podlagi javne razprave. Šolsko svetovalno delo, 14, 4–11.

Kyriacou, C. (1987). Teacher stress and burnout: an international review. Educational Research, 29, 146–152. CrossRef

Larhoven, T., Munk, D., Lynch, K., Bosma, J. in Rouse, J. (2007). A model for preparing special and general education preseervice teachers for unclusive education. Journal of Teacher Education, 58, 440–455. CrossRef

Lazarus, R. S., in Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York, NY: Springer.

Lee, R. T. in Ashforth, B. E. (1996). A meta-analitic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout. Journal of Applied Psychology, 81, 123–133. CrossRef

Lerner, J. (2003). Learning disabilites. Theories, Diagnosis and Teaching Strategies. Boston: Northeastern Illinois University.

Magajna, L., Pečjak, S., Peklaj, C., Čačinovič Vogrinčič, G., Bregar Golobič, K., Kavkler, M. in Tancig, S. (2008). Učne težave v osnovni šoli, problemi, perspektive, priporočila. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Martinez, R. (2003). Impact of graduate class on attitudes towards inclusion, percieved teaching efficacy and knowledge about adapting instruction for children with disabilites in inclusive settings. Teacher Development, 7, 473–494. CrossRef

Maslach, C., Jackson, S.E. in Leiter, M.P. (1996). Maslach Burnout Inventory: Manual (3er ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.

Maslach, C., Schaufeli, W.B. in Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422. CrossRef

McCarthy, C. J., in Lambert, R. G. (2006). Helping teachers balance demands and resources in an era of accountability. V R. Lambert and C. McCarthy (Ur.), Understanding teacher stress in an age of accountability (str. 215–226). Greenwich, CT: Information Age Publishing.

Morgan, E. S., Umberson, K., & Hertzog, C. (2013). Construct validation of self-reported stress scales. Psychological Assessment, 26, 90–99. CrossRef

Opara B., Barle Lakota, A., Globačnik, B., Kobal Grum, D., Košir, S., Macedoni Lukšič, M, … Klavžar, K. (2010). Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Peklaj, C., Kalin, J., Pečjak, S., Puklek Levpušček, M., Valenčič Zuljan, M. in Ajdišek, N. (2009). Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y. in Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88, 879–903. CrossRef

Pretnar, T. (2012). Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami. (Neobjavljena doktorska disertacija). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Quint, J., Bloom, H. S., Black, A. R., Stephens, L. in Akey, T. M. (2005). The Challenge of Scaling up Educational Reform, Findings and Lessons from First Things First, Final Report. New York: MDRC.

Reeve, J. (2002). Self-determination theory applied to educational settings. V E. L. Deci in R. M. Ryan (ur.), Handbook of self-determination research (str. 183–203). Rochester, NY: University of Rochester Press.

Regent, P. (2013). Obremenjenost in zadovoljstvo pri delu v odnosu do izgorelosti učiteljev. (Neobjavljena doktorska disertacija). Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Resman, M. (2003). Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem. Sodobna pedagogika, 54, 64–83.

Rosenholtz, S. J. in Simpson, C. (1990). Workplace conditions and the rise and fall of teachers' commitment. Sociology of Education, 63, 241– 257. CrossRef

Rutar Ilc, Z., Tacer, B. in Žarkovič Adlešič (2014). Kolegialni coaching. Priročnik za strokovni in osebnostni razvoj. Ljubljana: Zavod za šolstvo RS.

Ryan, R. M., Conell, J.P. in Deci, E. L. (1985). A motivational analysis of self-determination and self-regulation in education. V C. Ames in R.E. Ames (ur.), Research on motivation in education: The clasroom millieu (str. 13–51). New York: Academic.

San Miguel, S. K., Forness, S. R., Kavale, K. A. (1996). Social skills deficits in learning disabilities: The psychiatric comorbidity hypotesis. Learning Disability Quarterly, 19, 252–261. CrossRef

Schaufeli, W. B. in Enzmann, D. (1998). The burnout companion to research and practice: A critical analysis. London: Taylor & Francis.

Schmidt, M. (2001). Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo. Maribor: Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.

Schmidt, M. in Čagran, B. (2011). Stališča slovenskih učiteljev o vplivu integracije/inkluzije na učence z različnimi vrstami posebnih potreb v osnovni šoli. Šolsko polje, 22, 55–72.

Scruggs, T. E. in Mastropieri, M. A. (1996). Teacher perceptions of mainstreaming-inclusion, 1958–1995: A research synthesis. Exceptional Children, 63, 59–74.

Shoemaker, D.J. (1996). Theories of deliquency. New York: Oxford Universitiy Press.

Siqueira Reis, R., Ferreira Hino, A. A., in Rodriguez Aῆez, C. R. (2010). Perceived Stress Scale: Reliability and Validity Study in Brazil. Journal of Health Psychology, 15, 107–114. CrossRef

Skaalvik, E. M. in Skaalvik, S. (2009). Does school context matter? Relations with teacher burnout and job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 25, 518–524. CrossRef

Skaalvik, E. M. in Skaalvik, S. (2011). Teacher job satisfaction and motivation to leave the teaching profession: Relations with school context, feeling of belonging, and emotional exhaustion. Teaching and Teacher Education, 27, 1029–1038. CrossRef

Slivar, B. (2009). Raziskava o poklicnem stresu pri slovenskih vzgojiteljih in učiteljih: povzetek. Ljubljana: SVIZ Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Slivar, B.(2013). Na poti k dobremu počutju: obvladovanje stresa v šoli - teoretični vidik: knjiga za ravnatelje in učitelje o obvladovanju stresa na ravni šole in na ravni posameznika. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Smith, T. M. in Ingersoll, R. M. (2004). What are the effects of induction and mentoring on beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41, 681–714. CrossRef

Stempien, L. R. in Loeb, R. C. (2002). Differences in job satisfaction between general education and special education teachers. Implications for Retention. Remedial and Special Education, 23, 258–267. CrossRef

Stoeber, J. in Rennert, D. (2008). Perfectionism in school teachers: relations with stress appraisals, coping styles, and burnout. Anxiety, Stress, & Coping, 21, 37–53. CrossRef

Tement, S. in Korunka, C. (2013). Does trait affectivity predict work-to-family conflict and enrichment beyond job characteristics? Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 147, 197–216. CrossRef

Tement, S., Korunka, C. in Pfifer, A. (2010). Toward the assessment of the work-family interface: Validation of the Slovenian versions of work-family conflict and work-family enrichment scales. Psihološka obzorja [Horizons of Psychology], 19, 53–74.

Travers, C. J. in Cooper, C. L. (1993). Mental health, job satisfaction and occupational stress among UK teachers. Work and Stress, 7, 203–219. CrossRef

Yagil, D. (1998). If anything can go wrong it will: occupational stress among inexpirienced teachers. International Journal of Stress Management, 15, 179–188. CrossRef

Viola, S. G. (2008). Zadovoljevanje socialnih in čustvenih potreb učencev s posebnimi potrebami v inkluzivnem okolju. V M. Kavkler, A. M. Clement, M. Košak Babuder, S. Puler Lah in S. G. Viola (Ur.). Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim timom (str. 153–165). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (2007). Uradni list RS, št. 16/07.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000). Uradni list RS, št. 54/00.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). Uradni list RS, št. 58/2011.


Citati prek sistema CrossRef (2)

Flow among higher education teachers: A job demands-resources perspective
       Katarina Habe, Sara Tement
       Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 2016
       https://doi.org/10.20419/2016.25.442

Zaznane značilnosti delovnega mesta in čustveno delo kot dejavniki delovne zavzetosti učiteljev
       Katja Košir, Sara Tement, Marina Horvat
       Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 2020
       https://doi.org/10.20419/2020.29.518


« Nazaj na Letnik 23 (2014)