Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 25 (2016)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Čas za reformo Zoisovega štipendiranja

Mirt Nagy

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 182  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 1. marec 2016

pdf https://doi.org/10.20419/2016.25.439  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: V prispevku sta predstavljena zgodovina razvoja štipendiranja nadarjenih in razvoj meril ter kriterijev za dodelitev štipendij od začetkov štipendiranja nadarjenih do sprememb leta 2008, ko se je začel uporabljati nov zakon o štipendiranju. Navedene so nekatere bistvene pomanjkljivosti sedanje ureditve podeljevanja Zoisovih štipendij, kot izhajajo iz veljavnega zakona o štipendiranju, in predlog potrebnih izboljšav sistema štipendiranja, s katerimi bi Zoisove štipendije dobile večjo vlogo pri spodbujanju razvoja nadarjenih in tudi razvoja njihove kariere med in po zaključku izobraževanja.

Ključne besede: štipendiranje nadarjenih, Zoisovi štipendisti, zakon o štipendiranju, merila in kriteriji, spodbujanje razvoja nadarjenih


Citiraj:
Nagy, M. (2016). Čas za reformo Zoisovega štipendiranja [Time for a reform of the Zois scholarships]. Psihološka obzorja, 25, 1–17. https://doi.org/10.20419/2016.25.439


Seznam literature v članku


Bevc, M. (2007). Človeški viri v razvojno-raziskovalni dejavnosti v Sloveniji v zadnjih 15 letih in primerjava z državami EU [Human resources in research and development activity in Slovenia in the last 15 years and comparison with EU countries]. IB revija, 41(1), 56–72.

European Commission (2003). Third European report on science & technology indicators (str. 179). Bruselj, Belgija: Directorate-General for Research Information and Communication Unit. Dostopno na: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/indicators/docs/3rd_report.pdf

Gabršček, S. (2004). Evalvacijska študija Zoisovih štipendij[Evaluation study of the Zois scholarships]. Ljubljana, Slovenija: Center za promocijo znanja.

Gagné, F. (2008). Building gifts into talents: Brief overview od the DMGT. Dostopno na: http://nswagtc.org.au/images/stories/infocentre/dmgt_2.0_en_overview.pdf

Heller, D. E. in Marin, P. (ur.). (2002). Who should we help? The negative social consequences of merit scholarships. Cambridge, MA, ZDA: The Civil Rights Projects at Harvard University.

Holland, J. (1997). Making vocational choices: A Theory Of Vocational Personalities And Work Environments (3. izd.). Odessa, FL, ZDA: Consulting Psychologists Press.

Juriševič, M. (2012). Motiviranje učencev v šoli [Motivating students in school]. Ljubljana, Slovenija: Pedagoška fakulteta.

Kogej, P. (1996). Milijoni za talente [Millions for the talented]. V J. Zalaznik (ur.), Zbornik strokovnih prispevkov o štipendiranju nadarjenih 1986-1996 [Proceedings of expert contributions on scholarships for the talented 1986-1996] (str. 39–44). Ljubljana, Slovenija: Republiški zavod za zaposlovanje.

Makarovič, J. (1984). Družbena neenakost, šolanje in talenti [Social inequality , education and the talented]. Maribor, Slovenija: Obzorja.

Makarovič, J. (1990). Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih [Creativity and discovering talent: Construction of instruments for talent detection - Impact of social and physical environment on the development of the creativity of young people]. Ljubljana, Slovenija: Raziskovalni inštitut FSPN.

Makarovič, J. (1996). Odkrivanje talentov: Iz preteklosti v prihodnost [Discovering Talent: From past to future]. V J. Zalaznik (ur.), Zbornik strokovnih prispevkov o štipendiranju nadarjenih 1986-1996 [Proceedings of expert contributions on scholarships for the talented 1986-1996] (str. 4–30). Ljubljana, Slovenija: Republiški zavod za zaposlovanje.

Merljak, S. (2014, 8. oktober). Zoisove štipendije za študente in zgodba neke absolventke [Zois scholarships for students, and the story of a final year student]. Delo. Dostopno na: http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/zoisove-stipendije-za-studente-in-zgodba-neke-absolventke.html

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2007). Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007–2010 [Resolution on the National Programme of Higher Education of the Republic of Slovenia 2007-2010]. Ljubljana, Slovenija: Avtor. Dostopno na: http://www.uni-lj.si/mma/20070118RNPVS/2013070110010162/

Mlakar, P. (2012, 12. julij). Lažje do zadetka na lotu kot do Zoisove štipendije: Če mladi kljub nadarjenosti štipendije ne dobijo, se to pozna na njihovi samopodobi in učni uspešnosti [Easier to hit the lottery than the Zois scholarship: When young talents don’t get grants it lowers their self-esteem and academic achievement]. Dnevnik. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042541243

Nagy, M. (2005). Zoisove štipendije – 18 let odkrivanja talentov [The Zois scholarships - 18 years of discovering talents]. V M. Vizjak Pavšič, M. Salobir in M. Jeraj (ur.), Inteligentnost, ustvarjalnost, nadarjenost: Zbornik razprav 5: Dnevi slovenskih psihologov, Bled, 16. in 17. april 2004 [Intelligence, creativity, talent: Proceedings 5: Days of Slovenian psychologists, Bled, 16th and 17th April 2004] (str. 57–90). Ljubljana, Slovenija: Društvo psihologov Slovenije; Velenje, Slovenija: Gorenje, d.d.

Nagy, M. (2006). Analiza meril v šolskem letu 2005/06 (interno delovno gradivo) [Analysis of the criteria in the school year 2005/06 (internal working materials)]. Ljubljana, Slovenija: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pivec, F. (1989). Dograjevanje sistematičnega dela z nadarjenimi učenci in študenti [Upgrading the systematic work with gifted pupils and students]. V J. Zalaznik (ur.), Štipendiranje in nadarjenost [Scholarships and giftedness] (str. 45–60). Ljubljana, Slovenija: Republiški zavod za zaposlovanje .

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij [Rules on the allocation of the Zois scholarships]. Uradni list RS, št. 51/08 (2008). Dostopno na: https://www.uradni-list.si/1/content?id=86675

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju [Rules amending the Rules on Scholarships], Uradni list RS, št. 39/1997 (1997). Dostopno na: http://www.uradni-list.si/1/index?edition=199739#!/Uradni-list-RS-st-39-1997-z-dne-30-6-1997

Pravilnik o štipendiranju (neuradno prečiščeno besedilo) [Rules on scholarships (unofficial consolidated text)], Uradni list RS, št. 8/1999, 43/2000, 62/2001, 85/2002, 15/2003 - odl. US, 40/2003, 64/2004, 28/2006, 50/2006, 80/2006, 57/2007 (1999). Dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/p_stipendiranje_57_07_npb.pdf

Stanovnik, P. (2008). Tehnološka predvidevanja in slovenske razvojne prioritete: Končno poročilo: II. faza [Technological assumptions and Slovenian developmental priorities: Final Report: Phase II]. Ljubljana, Slovenija: Inštitut za ekonomska razsikovanja, Fakulteta za management Primorska univerza, Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani. Dostopno na: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DPK/CRPi_2006/CRP_V5-0223_Tehnolosko_predvidevanje_in_slovenske_razvojne_prioritete.pdf

Statistični urad RS. (2015). Štipendisti, Slovenija, šolsko/študijsko leto 2014/15 [Scholarship recipients, Slovenia, school/academic year 2014/15]. Ljubljana, Slovenija: Avtor. Dostopno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5476&idp=9&headerbar=7Stergar, E. (1988). Štipendisti “generacije 1976” [Scholars of “Generation 1976”]. V E. Stergar (ur.), Proučevanje študijske poti študentov v SRS: Generacija 1976 [Examining the study path of students in SRS: Generation 1976] (str. 491–495). Ljubljana, Slovenija: Center za razvoj univerze.

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). (2012). Predlog zakona o štipendiranju [A bill on scholarships]. Ljubljana, Slovenija: Avtor. Dostopno na: http://www.studentska-org.si/dokumenti/SOSPredlogZstip.pdf.

Toličič, I. in Zorman, L. (1977). Okolje in uspešnost učencev: Vpliv socialnoekonomskih in demogeografskih dejavnikov na šolski uspeh in osebnostne lastnosti otrok [Environment and academic achievement: The impact of demographic and socioeconomic factors on academic achievement and personality traits of children]. Ljubljana, Slovenija: Državna založba Slovenije.

Univerza v Novi Gorici. (2014). Naslovi predavanj, delavnic in naravoslovnih dni, ki jih organiziramo za srednje šole [The titles of lectures, workshops and science days, which are organized for secondary schools]. Nova Gorica: Avtor. Dostopno na: http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/02/04/07/57/07/Naslovi_predavanj_in_teme_delavnic_2014_15.pdf

Zakon o štipendiranju (ZŠtip) [Scholarship Act], Uradni list RS, št. 59/07 (2007). Dostpno na: http://www.uradni-list.si/1/content?id=81089

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) [Scholarship Act], Uradni list RS, št. 56/13 (2013). Dostopno na: https://www.uradni-list.si/1/content?id=113765

Zalaznik, J. (1989a). Štipendiranje učencev in študentov z izrazito nadpovprečnimi uspehi [Scholarships for pupils and students with highly above-average success]. V J. Zalaznik (ur.), Štipendiranje in nadarjenost [Scholarships and giftedness] (str. 7–9). Ljubljana, Slovenija: Republiški zavod za zaposlovanje.

Zalaznik, J. (1989b). Iz izkušenj prvega leta: Brez sprememb v naslednjih dveh letih [From the experience of the first year: No change in the next two years].V J. Zalaznik (ur.), Štipendiranje in nadarjenost [Scholarships and giftedness] (str. 38–46). Ljubljana, Slovenija: Republiški zavod za zaposlovanje.

Zalaznik, J. (1996). Štipendiranje talentov: Drugič [Scholarships for the talented: Part II]. V J. Zalaznik (ur.), Zbornik strokovnih prispevkov o štipendiranju nadarjenih 1986-1996 [Proceedings of expert contributions on scholarships for the talented 1986-1996] (str. 31–38). Ljubljana, Slovenija: Republiški zavod za zaposlovanje.

Žišt, F. (2014, 9. avgust). Športniki se z izločitvijo ne strinjajo [Athletes against the elimination]. Večer. Dostopno na: http://www.vecer.com/clanek2014080906050593


« Nazaj na Letnik 25 (2016)