Spletna stran Psiholoških obzorij uporablja piškotke za namene avtentikacije uporabnikov po prijavi na spletno stran, morebitno stalno prijavo na željo uporabnika in za namen beleženja števila ogledov posameznih strani Psiholoških obzorij.
Ali se strinjate, da na vaš računalnik (brskalnik) naložimo piškotke za te namene? Svojo odločitev lahko kasneje tudi spremenite na strani Zasebnost.

Želim izvedeti več

Psihološka obzorja :: Horizons of Psychology

Znanstveno-strokovna psihološka revija Društva psihologov Slovenije

Indeksirana v:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Smo člani DOAJ in CrossRef

sien
VSEBINA ZA AVTORJE PREDSTAVITEV UREDNIŠTVO POVEZAVE

Iskalnik

Moj račun

Članki z največ ogledi

 

« Nazaj na Letnik 26 (2017)

flag Go to the article page in English / Pojdi na angleško stran članka


Socialno varstveni zavod Hrastovec v razcepu med varstvom in varovanjem

Tadeja Bohak

pdf Polno besedilo (pdf)  |  Ogledi: 89  |  flagNapisan v slovenščini.  |  Objavljeno: 18. oktober 2017

pdf https://doi.org/10.20419/2017.26.471  |  Citati: CrossRef (0)

Povzetek: Ob uveljavitvi Zakona o duševnem zdravju v letu 2008 je bil Socialno varstveni zavod (SVZ) Hrastovec postavljen pred nove izzive in je kot prvi od vseh socialno varstvenih zavodov verificiral varovani oddelek. V skladu s svojim osnovnim poslanstvom je SVZ Hrastovec verificiral varovani oddelek za osebe z več motnjami, tj. za osebe s težavami v duševnem razvoju in z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Po skorajšnjem desetletju je bil že večkrat izpostavljen izzivom glede sprejemanja oseb po preteku forenzične obravnave v varovani oddelek zavoda na podlagi izrečenega sklepa sodišča in bil neuslišan s svojimi mnenji, da za tako vrsto oseb, ki so še vedno nevarni družbi, nima ustreznih specializiranih pogojev in da svojim uporabnikom ne zmore več zagotavljati ustrezne varnosti. Glede na opravljanje socialnega varstva za osebe s posebnimi potrebami kot svoje osnovne dejavnosti, se vedno bolj zdi, da je na tem področju potrebno nekaj spremeniti in hkrati ohraniti osnovno skrb in varstvo.

Ključne besede: socialno varstvo, duševno zdravje, forenzična psihiatrija, varstvo, varovanje


Citiraj:
Bohak, T. (2017). Socialno varstveni zavod Hrastovec v razcepu med varstvom in varovanjem [Social care home Hrastovec in the cleft between care and custodial function]. Psihološka obzorja, 26, 83–88. https://doi.org/10.20419/2017.26.471


Seznam literature v članku


Crocker, A. G., Livingston, J. D. in Leclair, M. C. (2017). Forensic Mental Health Systems Internationally. V R. Roesch in A. N. Cook (ur.), Handbook of Forensic Mental Health Services (str. 1–77). New York, NY, ZDA: Routledge.

DSM-5 American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing.

Flaker, V. in Urek, M. (1988). Spremna beseda ali kaj bi Goffman videl v Hrastovcu [Foreword or what would Goffman see in Hrastovac]. V V. Flaker in M. Urek (ur.), Hrastovški anali za leto 1987 [Hrastovac annals for 1987] (str. 138¬–152). Ljubljana, Slovenija: Republiška konferenca ZSMS, Center za mladinsko prostovoljno delo.

Kazenski zakonik [Criminal Code]/KZ-1-UPB2/ (2012). Uradni list RS, št. 50 (29.6.2012). Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/109161

Kegl, K. (2014). Timska obravnava pacientov v enoti za forenzično psihiatrijo [Team treatment of patients in the forensic psychiatric unit]. V D. Lončar in I. Videčnik (ur.), Izzivi v forenzični psihiatriji [Challenges in forensic psychiatry] (str. 35–40). Ljubljana, Slovenija: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.

Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije [Rules on personnel, technical and spatial conditions for the implementation of tasks in the field of mental health for institutional care providers and social work centers and the procedure for their verification] (2009). Uradni list RS, št. 97 (30.11.2009). Pridobljeno s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9820

Pustoslemšek, M. (2014). Novosti v forenzični psihiatriji [Currents in forensic psychiatry]. V D. Lončar in I. Videčnik (ur.), Izzivi v forenzični psihiatriji [Challenges in forensic psychiatry] (str. 11–13). Ljubljana, Slovenija: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.

Slovar slovenskega knjižnega jezika: SSKJ 2 [Dictionary of the Slovene Standard Language: SSKJ 2] (2015). Ljubljana, Slovenija: Cankarjeva založba. Pridobljeno s http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika

Tacol, D. (2004). Kognitivno vedenjska terapija motenj osebnosti [Cognitive behavioral therapy of personality disorders]. V N. Anić (ur.), Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije: Zbornik 1 [Contributions from behavioral cognitive therapy: Reader 1] (str. 175–195). Ljubljana, Slovenija: Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo.

Zakon o duševnem zdravju [The Law on Mental Health] /ZDZdr/ (2008). Uradni list RS, št. 77 (28. 7. 2008). Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/88016

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij [Act Amending the Penal Sanctions Act] /ZIKS-1E/ (2012). Uradni list RS, št. 109 (31. 12. 2012). Pridobljeno s https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-4318/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-izvrsevanju-kazenskih-sankcij-ziks-1e


« Nazaj na Letnik 26 (2017)