This site uses cookies for user authentication, optional permanent login and monitoring the number of page views (Google Analytics).
Do you agree with cookies being used in accordance with our Privacy policy? You can change your decision regarding the use of cookies on the Privacy page.

I want to know more

Horizons of Psychology :: Psihološka obzorja

Scientific and Professional Psychological Journal of the Slovenian Psychologists' Association

Indexed in:
Scopus
PsycINFO
Academic OneFile

Member of DOAJ and CrossRef

sien
CONTENTS FOR AUTHORS ABOUT EDITORIAL BOARD LINKS

Search

My Account

Most viewed articles

 

« Back to Volume 31 (2022)

flag Pojdi na slovensko stran članka / Go to the article page in Slovene


Life-story method utilisation for professional development of high school counselors in Slovenia

Katja Kokol & Marija Javornik

pdf Full text (pdf)  |  Views: 56  |  flagWritten in English.  |  Published: September 16, 2022

pdf https://doi.org/10.20419/2022.31.554  |  Cited By: CrossRef (0)

Abstract: This article researches the professional development of trained psychologists (holding a bachelor’s degree in Psychology) that work as school counsellors in Slovenia utilising the life-story method. Using the Case Study methodology on four examples, it tries to determine which factors, they deem important for their professional development and how they explain the influence of those factors on their work. The professional development factors were then categorised based on recognising similarities in school counsellors’ life-stories, dividing them into areas: (first and second phase) university education, preparation for professional work, work climate, relationships with co-workers, stress & burnout and protective factors & work motivation. Results of our study mostly correspond with previous studies and show that school counsellors work is diverse and often stressful.

Keywords: school counseling, professional development, life-story, stress, school climate


Cite:
Kokol, K., & Javornik, M. (2022). Life-story method utilisation for professional development of high school counselors in Slovenia. Psihološka obzorja, 31, 462–471. https://doi.org/10.20419/2022.31.554


Reference list


Andrenšek-Lep, B. (2020). Analiza obremenjenosti šolskih svetovalnih delavcev [Analysis of the workload of school counselors]. Zavod RS za šolstvo. https://www.zrss.si/digitalna_bralnica/analiza-obremenjenosti-solskih-svetovalnih-delavcev/

Baggerly, J., & Osborn, D. (2006). School counselors' career satisfaction and commitment: Correlates and predictors. Professional School Counseling, 9(3), 197–205. CrossRef

Bezić, T. (2008). Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih služb [The development and the observation of the operating of the counselling services' net]. Sodobna pedagogika, 59(2), 60–80. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/02-2008_razvoj-in-spremljanje-delovanja-mreze-svetovalnih-sluzb/

Bezić, T., & Malešević, T. (Eds.). (2018). 19. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi: Zbornik povzetkov [19. Contributions of disciplines to the counselling work in practice: Book of abstracts]. Zavod RS za šolstvo.

Boccio, D. E., Weisz, G., & Lefkowitz, R. (2016). Administrative pressure to practice unethically and burnout within the profession of school psychology. Psychology in the Schools, 53(6), 659–672. CrossRef

Bornat, J. (2008). Biographical methods. In P. Alasuutari, L. Bickman, & J. Brannen (Eds.), The SAGE Handbook of Social Research Methods (pp. 344–356). SAGE Publications. CrossRef

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. CrossRef

Butler, S. K., & Constantine, M. G. (2005). Collective self-esteem and burnout in professional school counselors. Professional School Counseling, 9(1), 55–62. CrossRef

Erčulj, J. (2011). Profesionalni razvoj kot profesionalna odgovornost [Professional development as a professional responsibility]. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 9(2), 15–36.

Farrell, P. (2010). School psychology: Learning lessons from history and moving forward. School Psychology International, 31(6), 581–598. CrossRef

Gregorčič Mrvar, P., Jeznik, K., Kalin, J., Kroflič, R., Mažgon, J., Šarić, M., & Šteh, B. (2020). Šolska svetovalna služba: Stanje in perspektive [School counseling services: Status and perspectives]. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Huebner, E. S. (1993). Burnout among school psychologists in the USA: Further data related to its prevalence and correlates. School Psychology International, 14(2), 99–109. CrossRef

Javrh, P. (2014). Stabilna poklicna identiteta svetovalnih delavcev v času sprememb [Stable professional identity of school counsellors in times of change]. Šolsko svetovalno delo: Revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih, 18(3/4), 9–14.

Johnson, J., Rochkind, J., & Ott, A. (2010). Why guidance counseling needs to change. Educational Leadership, 67(7), 74–79.

King, C., Subotic-Kerry, M., & O'Dea, B. (2018). An exploration of the factors associated with burnout among NSW secondary school counsellors. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 28(2), 131–142. CrossRef

Kovač, J. (2012). Pojav stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli [Elementary school counsellor stress]. Journal of Elementary Education, 5(2/3), 37–54.

Kovač, J., & Krečič, M. J. (2014). Poklicna izgorelost pri šolskih svetovalnih delavcih v osnovni šoli [Professional burnout among school counselors in basic school]. Journal of Elementary Education, 7(3/4), 89–104.

Krečič, M. J., Ivanuš-Grmek, M., & Čagran, B. (2008). Pomen učiteljevega profesionalnega razvoja za pouk [The importance of teacher's professional development for teaching]. i2.

Krek, J., & Metljak, M. (Eds.). (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 [White paper on education in the Republic of Slovenia]. Zavod RS za šolstvo.

Kremer-Hayon, L., & Zuzovsky, R. (1995). Themes, processes and trends in the professional development of teacher educators. In T. Russell & F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers: Reflections on teacher education (pp. 155–171). Falmer Press.

Lambie, G. W. (2007). The contribution of ego development level to burnout in school counselors: Implications for professional school counseling. Journal of Counseling & Development, 85(1), 82–88. CrossRef

Maretič Požarnik, B. (2006). Predgovor [Preface]. In C. Peklaj (Ed.), Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev [Theory and practice of teacher education] (pp. 5–6). Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

Moss, J. M., Gibson, D. M., & Dollarhide, C. T. (2014). Professional identity development: A grounded theory of transformational tasks of counselors. Journal of Counseling & Development, 92(1), 3–12. CrossRef

Moyer, M. (2011). Effects of non-guidance activities, supervision, and student-to-counselor ratios on school counselor burnout. Journal of School Counseling, 9(5).

Pančur, E. (2009). Proučevanje profesionalnega razvoja šolskih svetovalnih delavcev z metodo poklicne biografije [Studying professional development of school counsellors by using the method of biography] [Diploma thesis, University of Maribor, Faculty of Arts]. Digital library of University of Maribor. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=10108

Petek, S. (2020). Zaznana vloga psihologa v timu šolskih svetovalnih delavcev [Perceived role of a psychologist working in teams of school counselors] [Master's thesis, University of Ljubljana, Faculty of Arts]. Repository of the University of Ljubljana. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=119959

Resman, M. (2000). Supervizija-Svetovanje, terapija, nadzor. Sodobna Pedagogika, 51(4), 62–82.

Resman, M. (2005). Zakaj razvijanje timov in timske kulture na šoli? [Why develop teams and team culture at school?]. Sodobna pedagogika, 56(3), 80–96.

Senekovič, A. (2013). Stres in izgorelost med šolskimi svetovalnimi delavci [Job-related stress and burnout among school counsellors] [Graduation thesis, University of Maribor, Faculty of Arts]. Digital library of University of Maribor. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41440

Skarlovnik Casar, H. (2016). Profesionalna samopodoba šolskega svetovalnega delavca [The professional self-image of school counsellor] [Graduation thesis, University of Maribor, Faculty of Arts]. Digital library of University of Maribor. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59839

Stožir Curk, B., Fabjančič, N., Ajdišek, N., & Pečjak, S. (2018). Delavnica Sodobni izzivi za psihologe v vrtcu, osnovni in srednji šoli [Workshop Contemporary challenges for psychologists in kindergarten, primary and secondary school]. Šolsko svetovalno delo, 22(3), 25–27.

Taštanoska, T. (Ed.) (2019). The education system in the Republic of Slovenia 2018/2019. Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ENIC-NARIC-center/The-Education-System-in-the-Republic-of-Slovenia-2018-19.pdf

Tierney, W. G. (2000). Undaunted courage: Life history and the postmodern challenge. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), The handbook of qualitative research (2nd ed., pp. 537–553). SAGE Publications.

Vandur, J. (2018). Profesionalni razvoj šolskih svetovalnih delavcev [Professional development of school counsellors] [Master's thesis, University of Maribor, Faculty of Arts). Digital library of University of Maribor. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72801

Vogrinc, J., & Krek, J. (2012). Delovanje svetovalne službe: Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu [Functioning of counseling services] (1. izd.). Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/140/335/301-1

Vršnik Perše, T., Ivanuš-Grmek, M., Lepičnik-Vodopivec, J., Arnejčič, B., Javornik Krečič, M., Rutar Leban, T., & Kozina, A. (2008). Vloga svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah: Preliminarna študija [The role of counselling service in kindergartens, primary and secondary schools: A preliminary study]. Pedagoški inštitut.

Watson, L. C., & Watson-Franke, M.-B. (1985). Interpreting life histories: An anthropological inquiry. Rutgers University Press.

Wilkerson, K. (2009). An examination of burnout among school counselors guided by stress-strain-coping theory. Journal of Counseling & Development, 87(4), 428–437. CrossRef

Wilkerson, K., & Bellini, J. (2006). Intrapersonal and organisational factors associated with burnout among school counselors. Journal of Counseling & Development, 84(4), 440–450. CrossRef


« Back to Volume 31 (2022)